Назад Зміст Вперед

Практична робота №1: «Виконання розгалужених алгоритмів за допомогою операторів if-else та тернарних операторів»

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Мова програмування Java включає три види керуючих структур (операторів), які працюють на основі вибору альтернатив: 
  • оператор if (конструкція if – else), 
  • тернарний оператор (?:)  
  • оператор switch (конструкція switch – case). 
Умовний оператор if (конструкція if – else) Конструкція з одиничним оператором if призначена для виконання команди або блоку команд залежно від того, істинним або хибним є заданий логічний вираз – “умова”.  Загальний формат такої конструкції має наступний вигляд: 

if ( Вираз ) true-оператор; 
else false-оператор; 

Якщо логічний вираз є істинним, виконуватимуться дії з переліку дій 1, якщо хибним – з переліку дій 2, тобто записані в блоці оператора else. Загальна схема програми оператора if-else представлена на рис 1. Якщо немає необхідності вказувати перелік дій, які треба виконати в разі хибності умови, то оператор if записується: 
if ( Вираз ) true-оператор; 
Така конструкція відповідає схемі програми, представленій на рисунку 2. 
Логічний вираз, який обробляється оператором if, може набувати двох значень: “істина” і “неправда”, однак взагалі, з точки зору компілятора істинним є будь-яке ненульове значення, а хибним – нульове. Це означає, що перевірку виду: if (x <> 0) ... (“якщо x не дорівнює нулю”) можна замінити на більш стислу, хоча й менш наочну: if (x) ... В цьому випадку, якщо змінна x містить довільне число, яке відрізняється від нуля, воно буде вважатись таким, що дорівнює значенню “істина” з відповідними наслідками. Аналогічно, умова виду: if (x == 0) ... може бути замінена на if (!x) ... (читається “якщо не-ікс”). Тоді нульове значення змінної x, яке символізує “хибність”, операцією логічного заперечення – “!” – буде перетворене в “істину” і навпаки. 

Тернарний оператор дозволяє замінити конструкцію if – else більш компактним записом. Формат тернарного оператора має наступний вигляд: 
(логічний вираз) ? дія 1 : дія 2; 
Після перевірки значення логічного виразу в разі його істинності виконується дія 1, а в разі хибності – дія 2. 

Оператор множинного розгалуження swicth. В деяких задачах виникає необхідність перевірки цілочисельної змінної або виразу на рівність ряду сталих (константних) значень. Таку перевірку можна здійснити за допомогою структури з декількох конструкцій if – else.

Однак, таку структуру можна реалізувати більш компактно і наочно за допомогою оператора switch, який має наступний формат: 

switch ( Вираз ) { 
case константний вираз 1: набір операторів 1; break; 
case константний вираз 2: набір операторів 2; break; 
case константний вираз n: набір операторів n; break; 
default : набір операторів по замовченню; } 

Конструкція switch – case працює наступним чином. Цілочисельний вираз послідовно порівнюється із константним значенням 1, 2 і т. д. Якщо деяке значення k співпадає із значенням виразу, то виконується відповідна дія k, після чого оператор break передає управління за межі блоку switch. Якщо серед констант не знайшлось рівної виразу, то управління передається на мітку default. За відсутності цієї мітки управління передається за межі блоку switch. На рис. 3 представлена загальна схема програми оператора множинного розгалуження switch. 

Порядок виконання і звітування 
1. Створити програму на мові Java згідно варіанту використавши середовище програмування Eclipse.
2. Відкомпілювати та відлагодити програму. 
3. Розробити набір тестів і перевірити роботу програми на них. 
4. Відповісти на контрольні запитання. 
5. Зробити висновки. 
6. Звіт до практичної роботи має складатися з схем програм (графічні схеми алгоритму - блок-схеми), лістингів програм, висновків.

Варіанти завдань 
Варіант 1. Задано два числа. Чи належить більше число проміжку [10;20]? 
Варіант 2. Уведіть число. Виведіть повідомлення: число додатне, від'ємне чи дорівнює нулю.
Варіант 3. Ввести додатні та від'ємні числа. Обчислити суму додатних чисел.
Варіант 4. Увести будь-яке значення x й обчислити значення складеної функції y, яка задана формулою 

.