Назад Зміст Вперед

Операції та оператори

Операції

  • присвоєння, арифметичні та унарні
  • рівність, відношення, логічні
  • побітові і зсуву
  • комбіновані
  • порядок виконання

Оператори

= оператор присвоєння - присвоює операнду зліва значення (int num = 0; int cel = 1;)
+ додавання або конкатенація рядків
- віднімання
* множення
/ ділення
% залишок від ділення (повертає залишок від ділення, того ж знаку, що й ділене - 16%5 = 1)

Унарні операції

- унарний мінус - змінює знак на протилежний
+ унарний плюс - не виконує ніяких дій
~ побітове доповнення - інвертує всі біти числа (змінює 0 на 1 і навпаки, лише для цілих)
++ інкремент - збільшує (лише для цілих) значення змінної на 1
-- декремент - зменшує (лише для цілих) значення змінної на 1
! логічне ділення - інвертує значення логічного виразу

Оператори рівності та відношення

== дорівнює
!= не дорівнює
> більше
>= більше або дорівнює
< менше
<= менше або дорівнює

Логічні оператори

! заперечення - зміна false на true, або навпаки
& операція І - true, якщо обидва операнди дорівнюють true, інакше false
| операція АБО - true, якщо хоча б один з операндів дорівнює true, інакше false
^ операція виключне АБО - true, лише тоді, коли операнди не рівні один одному, інакше false

Умовні оператори

логічний вираз ? вираз якщо true: вираз якщо false
умовне "І" &&
умовне "АБО" ||
При виконанні операцій || та && виконувальна система java не проводить оцінку другого операнда логічного виразу.

Комбіновані операції

x+=b означає x=x+b
x-=b означає x=x-b
x*=b означає x=x*b
x/=b означає x=x/b
x%=b означає x=x%b
x&=b означає x=x&b
x|=b означає x=x|b
x^=b означає x=x^b
x<<=b означає x=x<<b
x>>=b означає x=x>>b
x>>>=b означає x=x>>>b

Побітові операції

a
b
~a
a|b
a^b
a&b
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
<< побітовий зсув вліво з урахуванням знака (біт знака при цьому не змінюється)
>> побітовий зсув вправо з урахуванням знака (біт знака при цьому не змінюється)
>>> побітовий зсув вправо без урахуванням знака (біт знака при цьому також зсувається).